10 centavos 1926
Hosting Ukraine

Nagorno-Karabakh

Nagorno-Karabakh, 1922-1991

Nagorno-Karabakh

1922-1991

As a part of Azerbaijan

Nagorno-Karabakh Republic, from 1992

Nagorno-Karabakh Republic

from 1992

Unrecognised republic