10 sene 1967
Hosting Ukraine

Japan

Japan, from 645

Japan

from 645
Japan, Meiji, 1867-1912

Meiji

1867-1912

Japan

Japan, Taishō, 1912-1926

Taishō

1912-1926

Japan

Japan, Hirohito, 1926-1989

Hirohito

1926-1989

Japan

Japan, Akihito, 1989-2019

Akihito

1989-2019

Japan

Japan, Naruhito, from 2019

Naruhito

from 2019

Japan