50 sene 1967

French Polynesia

French Oceania, 1903-1958

French Oceania

1903-1958

French colony

French Polynesia, from 1958

French Polynesia

from 1958

French overseas collectivity